ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคอมพิวเตอร์คุณภาพมาตรฐาน A4

 

                    ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การซื้อกระดาษคอมพิวเตอร์คุณภาพมาตรฐาน A4 ชนิด 80

แกรม จำนวน 5,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)  และเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)

เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นั้น

                   การซื้อกระดาษคอมพิวเตอร์คุณภาพมาตรฐาน A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 378,250.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อย

ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง