ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศและเอกสารสอบราคาเลขที่ 9/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศและเอกสารสอบราคาเลขที่ 9/2560 สอบราคาจ้างพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโรโลยีฯ